Gyógypedagógiai vizsgálatok

Gyógypedagógiai vizsgálatok

A gyógypedagógiai vizsgálatok során olyan eljárásra van szükség, amely külön-külön beazonosítja a tanulás szempontjából fontos készségeket, képességeket, részképességeket.

A vizsgálat lehetőséget biztosít számunkra, hogy beazonosítsuk a képesség-struktúra jellegzetességeit, és ezáltal beazonosíthatóvá váljon, hogy mely tényezők játszanak szerepet a gyengébb óvodai és iskolai teljesítmény kialakulásában.

A gyermeket, tanulót egészként kezeljük gyengeségeivel, erősségeivel együtt, értékelése differenciáltan történik, hogy minél inkább a fejlettségének és fejlődésének megfelelő ellátásban tudjon részesülni.

1. Képességvizsgálat óvodás korú gyermekek számára:

A részképesség-zavarok időben történő felismerése és kezelése, elsősorban a tanulási nehézségek megismerése céljából.

Kiknek ajánljuk: azoknak a gyermekeknek akiknek:

 • Rendezetlen, bizonytalan mozgás: egyensúlyproblémák, páros lábbal nehezen szökdel, lépcsőn váltott lábbal való mozgás nehézkes, nem igazodik el vagy nehezen igazodik el saját testén.
 • Figyelme könnyen terelődik, nehezen köthető le: nem szereti a meséket végighallgatni, folyton izeg-mozog feladatvégzés közben, nehezen motiválható egy-egy játékra, feladatra.
 • Feladatértése bizonytalan: gyakran visszakérdez, az utasításokat nehezen azonosítja be.
 • Feladattudata, feladattartása támaszigényes.
 • Téri- és idői orientációja nehézkes, térben időben nehezen tájékozódik, gondot jelent számára a relációs viszonyszavak alkalmazása.
 • Finommanipulációja kialakulatlan, nagymozgása összerendezetlen, vesztibuláris (egyensúlyi) rendszere érőben, mozgáskoordinációja bizonytalan.
 • Szeriális-rendezési szintje (sorrendiség megtartása) elmarad kortásai szintjétől.
 • Fokozott beszédkésztetése, beszédértése, beszédértése szűk terjedelmű.

Vizsgálat: SINDELAR képességvizsgálat

2. Iskolába lépéshez szükséges képességek vizsgálata:

Az iskolába lépés előtt a gyermeknek rendelkeznie kell azokkal az alapvető képességekkel, készségekkel, amelyek nélkülözhetetlenek az iskolai beváláshoz, ezek a következők:

 • az írásmozgás-koordináció készsége, amely az írás tanítás feltétele
 • a beszédhallás készsége, amely az eredményes olvasás tanítás fontos feltétele
 • a relációszókincs, amely az eredményes szóbeli kommunikáció elemi feltétele
 • az elemi számolás • a tapasztalati következtetés • a tapasztalati összefüggés-megértés, e három készség az értelmi nevelés feltételei
 • a szocialitás, vagyis néhány olyan szociális készség, motívum, amely az iskolai léthez és a fejlődéshez nélkülözhetetlen

Kiknek ajánljuk: A tanköteles gyermek esetében nehezen, vagy bizonytalanul ítélhető meg az iskolába lépéshez szükséges képességek fejlettségi szintje, vagy az oktatási-nevelési intézet és a szülő között nézetkülönbség merül fel ezzel kapcsolatban.

Vizsgálat: általános tájékozottság, idői- és téri orientáció, verbális munkamemória, auditív- vizuális percepció, szerialitás, beszédértés, beszédészlelés, GMP/GOH, vizuomotoros koordináció

3. Tanulási nehézség vizsgálata, diszlexia, diszgráfia:

A tanulás egy-egy részterületein (főleg  olvasás, írás, helyesírás) megnyilvánuló alacsonyabb tanulás teljesítmény, melynek hátterében valamely képességterület működésének tartós és súlyos problémája áll.

Kiknek ajánljuk: a tanuló nehezen tanulja meg a betűk és hangok közötti kapcsolatot, az összeolvasást. Sok hibát ejt: betűtévesztés,- csere, – kihagyás, – betoldás, reverzió fordul elő írásában, olvasásában. Olvasása pszichomotorosan lassú. Nem érti vagy rosszul értelmezi az olvasottakat. Nem képes a szöveg lényeges elemeinek kiemelésére. Grafomotoros készsége alacsony színvonalú, írásképe diszharmonikus, rendezetlen, nehezen beazonosítható. Nehezen tanul idegen nyelvet, beszédértési, beszédészlelési gondjai vannak, figyelemkoncentrációja nehezített.

Vizsgálat: általános tájékozottság, idői- és téri orientáció, verbális munkamemória, auditív- vizuális percepció, szerialitás, beszédértés, beszédészlelés, GMP/GOH, olvasás- nyelvhelyesség, helyesírás vizsgálata, kiegészítő mozgásvizsgálat

4. Tanulási nehézség vizsgálata diszkalkulia:

A tanulás egy-egy részterületein (matematika) megnyilvánuló alacsonyabb tanulás teljesítmény, melynek hátterében valamely képességterület működésének tartós és súlyos problémája áll.

Kiknek ajánljuk: a tanulónak problémát jelent a szabályalkotás. Téri-orientációs problémái miatt a geometria területén is gondjai vannak. Szövegértési zavara miatt szöveges feladatokat nehezen old meg. Beszédértési, beszédészlelési gondjai vannak, figyelemkoncentrációja nehezített. Nehezen idéz fel tényeket, információkat. Nem tud előre tervezni. Rosszul osztja be az idejét. Nehezen számol, nehezen rendezi sorba a számokat és összekeveri a műveleti jeleket. Tanulási munkatempója pszichomotorosan lassú. Nem tud megjegyezni és gyorsan felidézni dolgokat (pl, hónapokat, évszámokat), idői orientációja nem alakult ki.Problémát jelent a matematikai fogalmak kialakítása, használata, kauzális gondolkodása éretlen. A tízes átlépés, szorzó-bennfoglaló tábla bevésése nehézséget jelent. Mentális számegyenes, számfogalom nem alakult ki, rossz számolási technikával dolgozik, műveletvégzése eszközigényes.

Vizsgálat: általános tájékozottság, idői- és téri orientáció, verbális munkamemória, auditív- vizuális percepció, szerialitás, beszédértés, diszkalkulia pedagógiai vizsgálata

5. Alapozó mozgásvizsgálat:

Kiknek ajánljuk: azoknál a gyermekenél, tanulóknál fontos a mozgásvizsgálat, akiknél a beszédfejlődés megkésett ütemben zajlott, artikulációjuk, fonációjuk fejlesztésre szorul. Általános mozgásügyességük, mozgáskoordinációjuk eltér kortársközösségük tagjaitól, finommotorikájuk, grafomotoros készségük fejletlen. Dominanciájuk (kézpreferáció) kialakulatlan. Olvasás területén elmaradás tapasztalható, szövegértése bizonytalan. Írásképe diszharmonikus, rendezetlen. Viselkedésére hipermotilitás jellemző. Figyelemkoncentrációja, szelektív és fókuszált figyelemtartása nehezített, figyelemzavarral- vagy magatartási problémával küzd.

Vizsgálat: alapozó mozgásvizsgálat

Foglaljon időpontot és hamarosan egyeztetünk Önnel egy megfelelő alkalmat a kollégánkkal való személyes vagy online találkozásra.

Foglaljon időpontot és hamarosan egyeztetünk Önnel egy megfelelő alkalmat a kollégánkkal való személyes találkozásra.

Gyakran ismételt kérdések

Minőségpolitika, hitelesség

A klinikai szakpszichológia a modern egészségügyi ellátás szerves részét képezi. A rendelő minőségügyi célkitűzése a bizonyítottan hatásos kezelés biztosítása a kliensek számára, a velük való partneri viszony kialakítása a kezelési folyamat során (beleegyezési nyilatkozat). Ha a beteg állapota vagy állapotának védelme indokolja orvosi konzultációt veszünk igénybe.

A magas minőségű, professzionális munkavégzést kiképző pszichoterapeuta szupervízoraink által vezetett rendszeres szupervízió és pszichológusaink számára szervezett esetmegbeszélő csoportjaink biztosítják.

Egészséges vagyok, de problémám adódott...

Sokakban él a tévhit, hogy a pszichológus csak betegekkel foglalkozik. Ez nem így van. Egészséges, általában alkalmazkodni tudó emberek is fordulnak pszichológushoz, ha valamely életterületen jelentkező problémával elakadtak, krízishelyzetben vannak, vagy emberi kapcsolataikban változásra vágynak, illetve önismeretükön szeretnének dolgozni. A pszichológussal való közös munka lehetőséget ad a gondolatok, érzések megértésén keresztül a nem tudatos működések feltárására és ezáltal a változás elérésére.

Titokban maradnak az adataim?

Az adatokat az adatvédelmi törvényeknek megfelelően kezeljük. A pszichológusok titoktartási kötelezettség betartásával végzik munkájukat és erről tájékoztatják a klienseket is, valamint az egészségügyi dokumentáció megismeréséhez való jogukról. A dokumentáció biztonságos, jogosulatlan személyektől elzárt tárolása biztosított a rendelőben.

Mi történik a pszichológiai vizsgálat során?

Az első interjú során, ami több alkalmat is igénybe vehet, megfogalmazásra kerül a probléma és közösen körbe járjuk a terápiás munka szempontjából fontos témákat (életút, meghatározó élmények, kapcsolatok stb.) is. A szakember által javasolt tesztekkel és vizsgáló eljárásokkal további jellemzők kerülhetnek felmérésre. A felmérési szakasz végén a pszichológus visszajelez az eredményekről és javaslatot tesz a terápiás munka formai és idői kereteire. A közösen kitűzött terápiás cél függvényében dől el, hogy néhány alkalmas pszichológiai konzultáció vagy hosszabb, folyamatos lélektani munka által érhető el a kívánt változás.

Mennyire képzettek a rendelő pszichológusai?

A rendelőben dolgozó munkatársak magasan képzettek: végzett szakpszichológusok, vagy klinikai szakpszichológus jelölt státusszal rendelkeznek. Többféle módszerspecifikus képzésben (pl.: családterápia, pszichodráma, művészet és szocioterápia, induviduálpszichológia sématerápia stb.) képzett vagy képződő szakemberek. A pszichológiai tevékenységet kiképző pszichoterapeuták rendszeres szupervíziója mellett végezzük.

Ide kattintva megismerkedhet munkatársainkkal.

Milyen hosszúak a terápiás ülések?

A felnőtt pacienseket általában heti rendszerességgel 50 percben fogadjuk hétfőtől péntekig. A pár- és családterápiák kéthetente 90 percben hétfőtől péntekig, a gyerekterápiák a gyermekek életkorának megfelelő időtartamban és gyakoriságban zajlanak hétfőtől péntekig, amit a terápiát vezető pszichológus határoz meg. A csoportos terápiákat, workshopokat típusuktól függően hét közben és hétvégén is tartjuk.

Helyszín, megközelíthetőség

I. Mészáros utca:
1016 Budapest, Mészáros u. 10., 1. emelet, 3. ajtó. 
Kapucsengő: 3

XII. Böszörményi út:
1126 Budapest, Böszörményi út 3/d., földszint
Kapucsengő: 3

Megközelíthetőség

Kapcsolódó tünetek és kezelési módszerek
állandó rosszkedv
álmatlanság
alvászavar
autogén tréning
bipoláris affektív zavar
bipoláris depresszió
bipoláris zavar
családi konfliktusok
családi problémák
depresszió
dinamikus terápia
életközepi válság
életvezetési problémák
EMDR terápia
generalizált szorongás
hangulatingadozás
hangulatzavar
kiégés
kognitív viselkedésterápia
öngyűlölet
önismereti zavar
párkapcsolati konfliktusok
párkapcsolati problémák
pszichodinamikus terápia
relaxációa terápia
stressz
stresszkezelés
szeretetképtelenség
szorongás
válás utáni depresszió