Adatvédelmi nyilatkozat

Részletes leírásunk arról, hogy miként kezeljük személyes adatait.

A Soulwell Pszichológia Kft. és a Soulwell Pszichológiai Magánrendelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. A soulwell.hu oldal látogatói, a regisztrált tagok, vagy hírlevélre feliratkozók személyes adatainak bizalmas kezeléséről és védelméről az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást. A birtokunkba jutott adatokat illetéktelen személyek részére nem adjuk át, az alább részletezettek szerint használjuk fel azokat.
A tájékoztatóban nem említett adatvédelmi kérdésekben az ÁSZF-ben írt általános adatvédelmi rendelkezések alkalmazandók. A honlap felhasználója a jelen tájékoztatót és a honlap használatának általános szabályairól szóló feltételeket megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni.

1. Adatkezelés – általános tudnivalók

A Soulwell Pszichológia Kft., mint Adatkezelő az általa kezelt www.soulwell.hu weboldal (továbbiakban: Honlap) a Honlap által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek által önkéntesen megadott személyes adatok, valamint a rendszer alapvető működéséből kifolyólag tudomására jutott adatok adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) alapján jár el

1.1. A Tájékoztató célja és hatálya

A Tájékoztató a fent említett személyes adatok kezelésének szabályait és irányelveit tartalmazza. Meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, biztosítja az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, tájékoztat az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Tájékoztatónak megfelelően kezeli, gondoskodik azok biztonságáról.
A honlap tulajdonosa fenntartja magának azt a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa. A módosítások a honlapon történő közzététellel válnak hatályossá.
(Utolsó módosítás: 2019.05.11.)
A Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatására és adatkezeléseire, amely a Tájékoztató hatálya alá eső honlapon található hivatkozás, link vezet. Az adatkezelő nem vállal semmilyen felelősséget ezen szolgáltatásokra, tartalmakra, és adatkezelésekre. Ilyen esetekben kérem, előzetesen tájékozódjon az adott szolgáltatások és adatkezelések tekintetében.

1.2. Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tekintetében az Adatkezelő:
Soulwell Pszichológia Kft.
Adószám: 26671628-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-338412
Elérhetőség: soulwell.info@gmail.com, info@soulwell.hu , +36 30 9421095.
A pszichológiai magánrendelő címe: 1016 Budapest, Mészáros u. 10., 1/3.

Honlap: https://soulwell.hu

1.3.    Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség érdekében  kezel. A célokat a Tájékoztató 4. fejezete részletezi. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

2. Jogszabályi háttér

Jelen Tájékoztató összhangban áll az alábbiakkal :
• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban: GDPR,
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.)
o A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
• az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő az Ön adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli:
• az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelési műveletek esetén az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban, illetve
• a hírlevél küldésével kapcsolatos szolgáltatás esetén
o  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 13/A §-a,
o és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § bekezdése alapján kezeli.
• Számlázás esetén az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pont alapján az adatkezelésünk jogalapja a jogi kötelezettség, adatokat az Adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott ideig kezeli.
Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja minden esetben az Ön hozzájárulása. Ön kifejezett, előzetes, önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja az oldal használata során az Ön által közölt személyes adatok kezeléséhez.  Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott adatok valóságtartalmáért  az adatot megadó személy felel.

4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

A honlap megtekintése során, amennyiben a honlapon nem indítja el valamelyik kapcsolat felvételi folyamatot, úgy nem kerül rögzítésre semmilyen személyes adat.

4.1. Személyes adatok

4.1.1. „Időpontot kérek” esetén

Az Adatkezelés az „Időpontot kérek” igénybevétele esetén az alábbi személyes adatokra terjed ki
1. név,
2. e-mail cím,
3. az üzenet tárgyában és törzsszövegében esetlegesen az Ön által opcionálisan és önkéntesen megadott további személyes adatok.
4. Az Ön által kitöltött kérdőívre adott válaszai, amelyeket az előzetes igényei felmérése céljából kérünk, hogy töltsön ki.

Az adatkezelés célja a kapcsolat felvétele és kapcsolattartás, online üzenet fogadása, információadás és  tájékoztatás szolgáltatásainkról, az Ön személyre szabott igényeinek kiszolgálása. Az üzenet elküldése nem jelent feliratkozást hírlevélre.
A honlapon  történő űrlap kitöltésével Ön önkéntes, tájékozott és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait az Adatkezelő rögzítse és tárolja, és az adatkezelés céljának megfelelően felhasználja. Ön bármikor indokolás nélkül, ingyenesen kérheti az Adatkezelő nyilvántartásából adatainak törlését, amelyet az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően a legrövidebb időn belül,  de legfeljebb a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül végrehajt. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni. Ön a törlésre vonatkozó  nyilatkozatot megteheti az Adatkezelő info@soulwell.hu elektronikus címére küldött üzenetben.

4.1.2. Kapcsolatfelvétel

A honlapon feltüntetett telefonszámon történő megkereséssel. Az ilyen hívás esetén az adatkezelés kiterjed:

1. a hívó fél nevére, amennyiben megadja
2. telefonszámára, amennyiben nem rejtett számról hív
3. minden további személyes adatára, amelyet a telefonos hívás során megad.
Az adatkezelés célja a kapcsolat felvétel, kapcsolattartás, információadás és  tájékoztatás szolgáltatásaimról, az Ön személyre szabott kiszolgálása.
A telefonon történő megkereséssel  Ön önkéntes, tájékozott és kifejezett hozzájárulásátadja ahhoz, hogy megadott adatait (elsősorban nevét és telefonszámát) az Adatkezelő rögzítse és tárolja, és az adatkezelés céljának megfelelően felhasználja. A telefonáló bármikor indokolás nélkül visszavonhatja hozzájárulását, ingyenesen kérheti az Adatkezelő nyilvántartásából adatainak törlését, melyet az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően a legrövidebb időn belül,  de legfeljebb a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül végrehajt. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni. Ön a törlésre vonatkozó  nyilatkozatot megteheti az Adatkezelő info@soulwell.hu elektronikus címére küldött üzenetben.

4.1.3. Számlázási adatok

Számláinkat elektronikusan állítjuk ki. Az adatkezelés kiterjed:
1. számlázási névre
2. számlázási címre
3. cég esetében adószámra
4. átutalás esetén a bankszámla kivonaton megjelenő adatokra (név, bankszámlaszám)
Az adatkezelés célja a számlák kiállítása. A számlák megőrzésének idejét jogszabály írja elő, ez a számla kiállítás éve és a következő 8 év. Amennyiben nem adja meg a számlázáshoz kért adatokat, úgy nyugtát adok, vagy átutalás esetén a kért szolgáltatást nem tudom teljesíteni.

4.1.4. Facebook oldal

Facebook oldalt működtetünk a honlaphoz kapcsolódóan „Soulwell Pszichológiai Rendelő” néven. A Facebook oldal üzemeltetésének célja szolgáltatásaink bemutatása, szakmai anyagok, cikkek ismertetése, lelki problémákhoz kapcsolódó írások ismertetése, a rendelőnkben dolgozó szakemberek ismertetése, eseményeink ismertetése, népszerűsítése, tájékoztatás aktuális híreinkről, az általunk fontosnak tartott információk megosztása.

A közösségi oldalakon is találkozhatunk személyes adatokkal, ha „like”-olja, kedveli oldalunkat, illetve tagjává vált a csoportnak. Ez esetben látjuk nevét, nyilvános profilját, nyilvános megosztásait és hozzászólásait, hozzájárulása alapján. Ezeket az adatokat nem őrizzük meg, nem végzünk rajtuk műveleteket. Az Adatvédelemmel és adatkezeléssel a Facebook adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója az irányadó. Ön a döntése alapján „like”-olhatja oldalunkat, vagy a ”like”-ot visszavonhatja, dönt arról, hogy be akar-e lépni a csoportba. Visszavonásig, a csoportból való kilépésig vagy az oldalak megszüntetéséig megjelenik a neve az oldalt kedvelők, illetve az csoport tagjai között. Moderálási jogot fenntartjuk magunknak, lehetőségünk van kitiltani személyeket az oldalról, csoportból vagy törölni hozzászólásokat, illetve oldalt törölni vagy archiválni.
Hozzájárulását bármikor visszavonhatja az „Ismerős törlése” vagy „csoportból való kilépés” gombbal, illetve a Facebook aktuális lehetősége szerint. Saját hozzászólásait, megosztásait bármikor törölheti.

4.1.5. Személyes találkozás során

• a szolgáltatás jellegéhez és a találkozás céljához kapcsolódóan adatlap kitöltésére kérjük, illetve
• a jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő szintén a személyes találkozás során ad tájékoztatást.

4.1.6. Papíralapú dokumentumok

Az adatokat az adatkezelő a konzultáció helyszínéül szolgáló rendelőben elkülönített, zárt helyiségben, elkülönítetten tárolja. Az adatkezelő munkatevékenységre használt laptopja, biztonsági mentés céljából használt külső adathordozó, minden esetben jelszóval védett.
Az adatkezelő Pszichológus és az Ügyfél közötti elektronikus kommunikáció, a konzultációk során előadottak vonatkozásában rögzített személyes adatok és különleges adatok, különösen az egészségügyi adatok a Pszichológus által külön, kizárólag erre a célra fenntartott e-mail címén keresztül történik. A Pszichológus és az Ügyfél közötti (elektronikus) írásbeli kommunikáció tekintetében a II. kategóriába tartozó (akár különleges adatokat is tartalmazó) személyes adatok kezelésére is sor kerülhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.
A személyes adatok biztonságának megóvására alkalmazott adatbiztonsági intézkedések, illetve a személyes adatok bizalmasságának megőrzését célzó, a Pszichológusra vonatkozó szakmai etikai előírások biztosítják az adatkezelési műveletek terjedelmének a szükségesség és arányosság elvével összhangban történő kezelését. Az Ügyfél ilyen tartalmú kérdéseinek megválaszolása, és az ezzel járó adatkezelés Pszichológus részéről jogos érdeken alapuló adatkezelésnek minősül. A Pszichológus a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének és a Magyar Pszichológia Társaság közös Szakmai Etikai Kódexének (“Etikai Kódex”) hatálya alatt álló képzett pszichológus. A Pszichológusra az Etikai Kódex 5. pontjában foglaltakkal összhangban kiterjed a pszichológusi titoktartási kötelezettség az Ügyfélre vonatkozó “pszichológiai”[1] és személyes adatai vonatkozásában, amelyek a pszichológusi titokkörbe tartoznak. A Pszichológus titoktartási kötelezettsége az Ügyféllel való kapcsolatának lezárása után is fennáll. Az Ön kezelt adatai pszichológusi titoktartás védelme alatt állnak. Az adatkezelő az Eüaktv. 7. § (2) bekezdése alapján kizárólag akkor mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha az egészségügyi és személyazonosító adat továbbításához Ön írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül; kivéve, ha az adatok továbbítása törvény előírásai szerint kötelező.

4.2. Pszichológiai adatok

A Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének és a Magyar Pszichológia Társaság közös Szakmai Etikai Kódexe 5.1.2. pontja: Pszichológiai adat különösen az érintett értelmi és lelki állapotára, viselkedésmódjára, örökbefogadó szülői, nevelőszülői, gyámi, gondnoki feladatok ellátására, illetve e feladatok ellátására való alkalmasság kizárására, pályaalkalmasságára, illetve a pályaalkalmasság kizárására, kóros szenvedélyére vonatkozó, illetve észlelt, vizsgált, mért, leképezett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. családi környezet, foglalkozás.).

4.3. A további kezelt adatok

4.3.1. Nem személyes információk

A rendszerek működtetése során technikai folyamatok révén automatikusan létrejönnek és automatikusan rögzítésre kerülőnek az Ön számítógépével kapcsolatos, nem személyes információk (pl. operációs rendszerre vonatkozó információk,  belépés ideje, stb.) Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Ön külön nyilatkozata nélkül automatikusan naplózza. A Honlap használata során a rögzítésre kerülő adatok anonimizáltak, vagyis nem rendelhetők egy adott személyhez, és  tárolásuk kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál.

4.3.2. Google Analytics

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, ez a Google Inc. („Google”) webelemző, webanalitikai szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, (sütiket,) használ, ezek szövegfájlok, amelyeket az Ön számítógépére mentenek, és azok elősegítik az Ön által látogatott weblap használatának elemzését. Amikor Ön használja a Honlapot, a weboldal használattal kapcsolatos, „cookie”-kkal generált  információk (beleértve az Ön IP címét), a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és ott tárolódnak. IP- anonimizálás során a Google az Európai Uniós tagállamok és az Európai gazdasági térségről szóló megállapodásban résztvevő tagországok esetében megrövidíti, levágja, anonimmá teszi az IP címet. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor.
A weboldal szolgáltatója nevében a Google kiértékeli ezeket az adatokat a tekintetben, hogy Ön hogyan használta a honlapot, jelentéseket állít össze a weboldal aktivitásával összefüggésben a weboldal üzemeltetőjének, és más, a weboldal tevékenységéhez és az internet használatához kapcsolódó további szolgáltatásokat nyújt a weboldal szolgáltatójának.
A Google nem társítja a Google Analytics használata során az Ön IP címét bármilyen más, a Google által tárolt adattal.
Ön elutasíthatja a cookie-k használatát, ha böngészőjében a megfelelő beállításokat jelöli ki. Ugyanakkor, kérjük vegye figyelembe, hogy ezen beállításokkal lehetséges, hogy nem tudja használni a weboldal minden funkcióját. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtsön és feldolgozzon adatokat  a Felhasználói weboldal használata (beleértve „cookie”-kat és  az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző bővítményt:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

5. Az adatkezelés időtartama

Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az Adatkezelő a megadott adatokat törli, ha:
• azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
• Ön azt kéri, hozzájárulását visszavonja
• az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
• az adatkezelés célja megszűnt; az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
• azt hatóság vagy bíróság elrendeli.
• A számlázással kapcsolatosan az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pont alapján az adatkezelésünk jogalapja a jogi kötelezettség, adatokat az Adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében nyolc évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott elévülési időig kezeli.
• A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő  adatok a  rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

6. Adatbiztonság, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, azokat megfelelő gondossággal, biztonságosan tárolja és megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásához szükségesek.
Az Adatkezelő az Ön személyes adatait bármely, a Tájékoztató 4. fejezetében meghatározottól eltérő célból csak az adatkezelési cél előzetes meghatározásával és az Ön hozzájárulásával kezelheti. Ezek az adatok a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
Az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe a személyes adatok tárolására és a honlap biztonságos üzemeltetésére.

6.1. Tárhelyszolgáltató 

Tárhelypark Kft.
Adószám: 23289903-2-43
Weboldal: tarhelypark.hu
Telefon: +36 1 700 4140
Cím: 1122 Budapest Gaál József út 24.
Email: info@tarhelypark.hu
Ügyfélszolgálat nyitvatartás: 09:00 – 17:00

7. A személyes adatkezelésével kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

7.1. A személyes adatkezelésével kapcsolatos jogai

• Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. (Hozzáféréshez való jog – GDPR 15.cikke)  Az Ön kérésére  az Adatkezelő írásbeli tájékoztatást ad Önnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
• Ön kérelmezheti az Adatkezelőnél  pontatlannak ítélt  adatai helyesbítését, kiegészítését,
• Indokolás nélkül kérheti adatai törlését ( Felfelejtéshez való jog – GDPR 17.cikk). Önnek joga van arra, hogy az adatkezelővel töröltesse az Önre vonatkozó személyes adatokat– a kötelező adatkezelés kivételével, ha arra már nincs szükség az adott célból, ha hozzájárulását visszavonta és nincs más jogalap adatai kezelésére, ha jogtalanul kezeltük adatait, vagy tiltakozik a jogos érdek jogalapú adatkezelés ellen
• Kérheti adatai kezelésének korlátozását, ha úgy gondolja, hogy nem kezeljük pontosan vagy jogszerűen személyes adatait, és a tisztázás ideje alatt korlátozást kér, vagy jogai érvényesítése miatt törlés helyett kéri a korlátozást,
• Joga van az adat hordozhatóságra. Hozzájárulásos jogalapuló vagy szerződéses jogalapú adatkezelésnél ha az adatkezelés automatizált,  joga van ahhoz, hogy digitális formában, géppel olvashatóan  megkapja az adatkezelőnek átadott személyes adatait és szükség esetén továbbíthatja ezeket az adatokat.
• (További információt a GDPR 13-19. cikkelyeiben talál.)
A fentiek szerinti személyes adatai kezelésével kapcsolatos kéréseit Ön az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelőnek info@soulwell.hu címére küldött e-mailben küldheti, amennyiben Ön egyértelműen beazonosítható, illetve az e-mailben küldött tájékoztatáskérést Ön az Adatkezelőnél regisztrált e-mail címéről küldi. Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően a legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül válaszol, és a szükséges intézkedéseket megteszi. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

7.2. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségei

 A 2011. évi CXII Infotv  alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:
• Ha úgy érzi, hogy személyes adatait szabálytalanul kezeljük, megköszönöm, ha kérésével, panaszával a fentiek szerint elsőként közvetlenül az Adatkezelőhöz fordul, aki a panaszt 15 napon belül kivizsgálja és írásban tájékoztatja.
• Jogait bírósági úton is érvényesítheti, keresetet benyújtva a lakóhelye szerinti törvényszékhez, vagy
• fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

8. Fogalmak

• érintett / felhasználó: az a természetes személy, aki a Társaság honlapján (soulwell.hu) regisztráció vagy vásárlás során adatait megadja;
• személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
• különleges adat: faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre, világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre, egészségi állapotra, bűnügyi státuszra vonatkozó személyes adat;
• pszichológiai adat: az érintett értelmi és lelki állapotára, viselkedésmódjára, örökbefogadó szülői, nevelőszülői, gyámi, gondnoki feladatok ellátására, illetve e feladatok ellátására való alkalmasság kizárására, pályaalkalmasságára, illetve a pályaalkalmasság kizárására, kóros szenvedélyére vonatkozó, illetve észlelt, vizsgált, mért, leképezett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. családi környezet, foglalkozás.) (A Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének és a Magyar Pszichológia Társaság közös Szakmai Etikai Kódexe 5.1.2. pontja)
• hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
• tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
• adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
• adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
• nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
• adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
• adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
• adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
• adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
• adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
• adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
• adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
• adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
• harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

9. Vonatkozó jogszabályok

A Soulwell Pszichológia Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelési tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek az alábbiak:
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR)
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
• 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
• 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

Adatvédelmi követelmények

Az adatokat az adatvédelmi törvényeknek megfelelően kezeljük.

A pszichológusok titoktartási kötelezettség betartásával végzik munkájukat és erről tájékoztatják a klienseket is, valamint az egészségügyi dokumentáció megismeréséhez való jogukról. A dokumentáció biztonságos, jogosulatlan személyektől elzárt tárolása biztosított a rendelőben. 

Data protection statement

Our detailed description of how we process your personal data.

Soulwell Psychology Ltd. and Soulwell Psychology Private Practice are committed to protecting the personal data and privacy of our clients. Information about the confidentiality and protection of personal data of visitors to soulwell.hu, registered members or subscribers to newsletters is provided below. We will not disclose any information we obtain to unauthorized persons and will use it as described below.
For data protection issues not covered by this notice, the general data protection provisions set out in the GTC apply. The user of the website acknowledges that he/she has read and accepted this notice and the terms and conditions of the general rules for the use of the website. If the user does not accept these terms and conditions, he/she has the right to stop using the website and not to provide any personal data.

1. Data management – general information

Soulwell Psychology Ltd., as the Data Controller of the website www.soulwell.hu (hereinafter referred to as the „Website”), which it manages, shall act on the basis of this Privacy and Data Protection Notice (hereinafter referred to as the „Notice”) in the processing of personal data voluntarily provided by natural persons in connection with the services provided by the Website, as well as data that come to its knowledge due to the basic operation of the system.
1.1. Purpose and scope of the Prospectus
This Notice contains the rules and guidelines for the processing of the personal data mentioned above. It defines the scope of the personal data processed by the Data Controller, the method of data processing, ensures data security requirements, informs about the ways and means of exercising the rights of the data subjects. The Data Controller shall treat the personal data recorded confidentially, in accordance with the applicable data protection legislation and international recommendations, in accordance with this Notice, and shall ensure their security.
The website owner reserves the right to modify this Policy at any time without prior notice. Amendments will become effective upon publication on the website.
(Last modified on 11.05.2019)
The scope of this Notice does not cover the services and data processing of websites, service providers to which a reference or link on the website to which this Notice applies leads. The data controller does not assume any responsibility for these services, contents and data processing. In such cases, please inform yourself in advance about the services and data processing concerned.
1.2. Name and contact details of the data controller:
For the data processing covered by this Notice, the Data Controller is
Soulwell Psychology Ltd.
Tax number: 26671628-2-41
Company registration number: 01-09-338412
Contact: soulwell.info@gmail.com, info@soulwell.hu , +36 30 9421095
.
Website: https://soulwell.hu

1.3. Purpose of data processing

The Controller processes personal data only for specific purposes, for the exercise of rights and obligations. The purposes are set out in Chapter 4 of this Notice. At all stages of processing, the purpose of the processing is fulfilled.

2. Legal background

This Information Notice is in accordance with the following :
– REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 95/46/EC (General Data Protection Regulation) – hereinafter referred to as „GDPR”,
– the
GDPR,
– the GDPR and the GDPR of the European Parliament and of the
Council of
2011 on the right to information and freedom of information. CXII of 2011 (Infotv.)
o The terms used in this Information Notice are identical to the explanatory definitions set out in § 3 of the Infotv. –
Act XLVIII of 2008 on the Basic Conditions and Certain Restrictions on Economic Advertising Activities,
– Act CVIII of 2001 on Certain Issues of Information Society Services.
3. Legal basis for processing
The Controller will process your data in accordance with the applicable data protection legislation:
– for processing operations based on your consent, in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, and
– for the newsletter service
o
in accordance with § 13/A of Act CVIII of 2001 on certain aspects of electronic commerce services and information society services,
o and § 6 of Act XLVIII of 2008 on the basic conditions and certain restrictions of economic advertising activities.
– In the case of invoicing, the legal basis for our data processing is the legal obligation pursuant to Article 6 (1) (c) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, the Data Controller processes data for the fulfilment of accounting obligations, pursuant to Article 169 of Act C of 2000 and for the period specified in Act XCII of 2003 on the Rules of Taxation.
The legal basis for the processing carried out by the Data Controller is always your consent. You give your explicit, prior, voluntary and informed consent to the processing of the personal data you provide when using the Site. The
Data Controller does not control the personal data provided to it and the person providing the data is responsible for the accuracy of the
data provided.

4. Scope of data processed, purpose of data processing

No personal data will be recorded when you visit the website unless you initiate the contact process on the website.

4.1. Personal data

4.1.1. for „Appointment Request”

The processing of the following personal data when using the „Request an Appointment” service
1. name,
2. e-mail address,
3. any additional personal data optionally and voluntarily provided by you in the subject and body of the message.
4. your answers to a questionnaire that we ask you to fill in in order to assess your prior needs.
The purpose of data processing is to contact and maintain contact, receive online messages, provide information and information about our services, and to serve your personalized needs. Sending a message does not constitute a subscription to a newsletter. By filling in the form on the website, you give your voluntary, informed and explicit consent to the collection and storage of the data provided by the Data Controller and to the use of the data for the purposes for which they are processed. You may request the deletion of your data from the Controller’s records at any time, free of charge and without giving any reason, which the Controller will carry out as soon as possible after receipt of the request, but no later than 15 working days from the date of receipt. In the case of e-mail, the date of receipt shall be deemed to be the first working day following the date of sending. You may make a declaration of erasure by sending an e-mail to the Controller’s e-mail address info@soulwell.hu.

4.1.2. Contacting us

By contacting us on the telephone number indicated on the website. In the case of such a call, data processing will include:
1. the name of the caller, if provided
2. your telephone number, if you are not calling from an unlisted number
3. any other personal information you provide during the call.
The purpose of the processing is to establish contact, to maintain contact, to provide you with information and information about my services and to provide you with a personalised service.
By contacting me by telephone, you give your voluntary, informed and explicit consent to the recording and storage of the data you have provided (in particular your name and telephone number) by the Data Controller and to the use of that data for the purposes for which it is processed. The caller may withdraw his/her consent at any time without giving any reason and may request the deletion of his/her data from the records of the Data Controller free of charge, which the Data Controller will carry out as soon as possible
after receipt of the request, but not later than 15 working days from the date of receipt. In the case of e-mail, the date of receipt shall be deemed to be the first working day following the date of sending. You may make a declaration of erasure by sending an e-mail to the Controller’s e-mail address info@soulwell.hu.

4.1.3. Billing data

Our invoices are issued electronically. The data processing includes:
1. billing name
2. billing address
3. tax number in the case of a company
4. data appearing on the bank statement in the case of a transfer (name, bank account number)
. The retention period of invoices is prescribed by law, i.e. the year of issue and the following 8 years. If you do not provide the requested data for invoicing, I will issue a receipt or, in the case of a transfer, I will not be able to provide the requested service.

4.1.4. Facebook page

We run a Facebook page linked to the website called „Soulwell Psychology Clinic”. The purpose of running the Facebook page is to present our services, to present professional materials, articles, articles related to psychological problems, to present the professionals working in our practice, to present and promote our events, to inform about our current news, to share information that we consider important.
On social networking sites, you may also be asked to provide personal information if you „like” or like our page or become a member of the group. In this case, we will see your name, public profile, public shares and posts, based on your consent. We do not retain this data or perform any operations on it. Privacy and data processing are governed by Facebook’s Privacy and Data Processing Notice. You can choose to „like” our page or unlike us, decide whether you want to join the group. Your name will appear in the list of people who have liked the page or are members of the group until you withdraw your „like”, leave the group or delete the page. We reserve the right to moderate, ban people from the page or group, delete posts, or delete or archive pages.
You can withdraw your consent at any time by clicking on the „Delete a Friend” or „Leave Group” button, or as Facebook currently allows. You can delete your own posts and shares at any time.

4.1.5. During a face-to-face meeting

– to fill in a form related to the nature of the service and the purpose of the meeting, or
– information on processing not listed in this Notice will also be provided by the Data Controller during the personal meeting.

4.1.6. Paper documents

The data controller stores the data in a separate, locked room in the office where the consultation takes place. The controller’s laptop used for work purposes, external storage medium used for backup purposes, shall in all cases be password protected.
The electronic communication between the Psychologist and the Client, the personal data and specific data, in particular medical data, recorded during the consultations, will be made through the Psychologist’s dedicated e-mail address. With regard to (electronic) written communications between the Psychologist and the Client, category II personal data (including sensitive data) may also be processed in accordance with the provisions of this Information Notice.
The data security measures applied to safeguard the security of personal data and the professional ethical standards applicable to the Psychologist to protect the confidentiality of personal data ensure that the scope of the processing operations is handled in accordance with the principles of necessity and proportionality. The answering of Client’s questions with such content and the processing of data by the Psychologist in this context shall be considered as processing based on legitimate interest. The Psychologist is a qualified psychologist subject to the joint Professional Code of Ethics of the Hungarian Psychologists’ Interest Protection Association and the Hungarian Psychological Society („Code of Ethics”). The
Psychologist is bound by the obligation of professional secrecy in accordance with the provisions of Clause 5 of the Code of Ethics in respect of his/her
„psychological”[1] and personal data
relating to the Client, which are covered by the psychologist’s confidentiality. The Psychologist’s obligation of confidentiality continues after the termination of his/her relationship with the Client. Your personal data are protected by psychologist-client confidentiality. The data controller is exempted from the confidentiality obligation pursuant to Section 7 (2) of the Eüaktv. only if you have given your written consent to the transfer of the health and personal data within the limitations set out therein; unless the transfer of the data is required by law.

4.2. Psychological data

Joint Professional Code of Ethics of the Hungarian Psychologists’ Interest Group and the Hungarian Psychological Society 5.1.2. Point 5.1.1: Psychological data include, in particular, data concerning the mental and psychological state, behaviour, suitability for or exclusion of suitability for adoptive parenthood, foster parenthood, guardianship, care, or guardianship, or the pathological addiction of the person concerned, or data detected, examined, measured, mapped or derived from such data; and any data that may be associated with or influence the foregoing (e.g. family environment, occupation).

4.3. Other data processed

4.3.1. Non-personal information

During the operation of the systems, technical processes automatically generate and automatically record non-personal information about your computer (e.g. operating system information, login time, etc.) The data automatically recorded is automatically logged by the system without your explicit consent. The data recorded during the use of the Website are anonymous, i.e. they cannot be attributed to a specific person and are stored for technical and statistical purposes only.

4.3.2. Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google Inc. („Google”). Google Analytics uses „cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site you have visited. When you use the website, the information generated by the cookie (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. In the course of IP anonymisation, Google will shorten, truncate and anonymise the IP address for the member states of the European Union and the member states of the Agreement on the European Economic Area. The full IP address will be transmitted to a Google server in the USA and shortened there only in exceptional cases.
On behalf of the website operator, Google will evaluate this data on your use of the website, compile reports on website activity for the website operator and provide other services relating to website activity and internet usage for the website operator.
Google will not associate your IP address with any other data held by Google when using Google Analytics.
You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also prevent Google from collecting and processing data about your use of the website (including „cookies” and IP address) by downloading and installing the browser plug-in available at the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

5. Duration of processing

Personal data may only be processed to the extent and for the duration necessary for the purpose. The Data Controller shall delete the data provided if:
– the processing is unlawful or ordered by law;
– you request or withdraw your consent
; – the data is incomplete or inaccurate and this makes it impossible to use it;
– the purpose of the processing has ceased; the statutory period for storing the data has expired;
– an authority or court orders it.
– In relation to invoicing, the legal basis for our data processing is the legal obligation pursuant to Article 6 (1) (c) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, and the Data Controller processes data for the purpose of fulfilling accounting obligations pursuant to Article 169 of Act C of 2000 for a period of eight years or until the statute of limitations set out in Act XCII of 2003 on the Rules of Taxation.
– The data that are automatically and technically recorded during the operation of the system are stored in the system for a period of time that is justified for the purpose of ensuring the operation of the system.

6. Data security, data transfer, data processing

The Data Controller shall ensure the security of personal data, store them with due care and security, and take all technical measures and establish the procedural rules necessary to implement the data protection provisions.
The Controller may process your personal data for any purpose other than those set out in Chapter 4 of this Notice only with your prior specification of the purpose of the processing and your consent. Such data may not be transferred to third parties without your consent.
The Data Controller uses a data processor to store personal data and to operate the website securely.

6.1. Shared space provider

Tárhelypark Kft.
Tax number: 23289903-2-43
Website: tarhelypark.hu
Phone: +36 1 700 4140
1122 Budapest Gaál József út 24.
Email: info@tarhelypark.hu
Customer service opening hours: 09:00 – 17:00

7. Your rights and remedies in relation to the processing of your personal data

7.1. Your rights in relation to the processing of your personal data

– Users may request information about the processing of their personal data (Right of Access – Article 15 GDPR).At your request, the Data Controller will provide you with written information about the data it processes, the purposes, legal basis, duration and activities of the Data Controller in relation to the processing, as well as who receives or has received the data and for what purposes. –
You may request the Controller to rectify or supplement your data that are deemed inaccurate,
– You may request the erasure of your data without giving reasons (right of access – Article 17 GDPR). You have the right to obtain from the controller the erasure of personal data concerning you – with the exception of mandatory processing – if it is no longer necessary for the purposes for which it was collected, if you have withdrawn your consent and there is no other legal basis for processing your data, if we have unlawfully processed your data,
You may request the restriction of the processing of your data if you believe that we are not processing your personal data accurately or lawfully and you request restriction during the period of clarification or request restriction
instead of erasure to enforce your rights,
– You have the right to data portability. In the case of consent-based processing or contractual rights-based processing, where the processing is automated, you have the right to receive your personal data provided to the controller in a digital format, in machine-readable form, and to transmit such data if necessary. –
(For further information, see Articles 13-19 of the GDPR.)
You may send your requests for the processing of your personal data as described above to the Controller at any time in writing by e-mail to the Controller at info@soulwell.hu, provided that you can be clearly identified and that you send the request for information by e-mail from an e-mail address registered with the Controller. The Controller will respond to the request as soon as possible after receipt of the request, but no later than 15 working days from the date of receipt, and will take the necessary measures. In the case of e-mail, the date of receipt shall be deemed to be the first working day following the sending of the request.

7.2. Your legal remedies in relation to data processing

You can exercise your rights under the 2011 CXII Infotv in the following ways:
– If you feel that your personal data is being processed improperly, please contact the Data Controller directly with your request or complaint as described above, who will investigate the complaint and inform you in writing within 15 days. –
You may also assert your rights in court by filing an action with the court of your place of residence, or
– by contacting the National Authority for Data Protection and Freedom of Information; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

8. Concepts

– data subject / user: the natural person who provides data during registration or purchase on the Company’s website (soulwell.hu);
– personal data: data that can be associated with a specific natural person (hereinafter referred to as „data subject”), in particular the name, identification mark, and one or more physical, physiological, mental, economic, cultural or social identities of the data subject, which can be inferred from the data. Personal data shall retain this quality during the processing for as long as the link with the data subject can be re-established;
– special categories of data: personal data concerning racial or ethnic origin, political opinions, philosophical or religious beliefs, membership of an interest group, sex life, health or criminal status;
– psychological data: data relating to the mental and psychological state, behaviour, suitability for or exclusion from the exercise of the functions of adoptive parent, foster parent, guardian, carer, or carer, or to the pathological addiction of the person concerned, or data detected, tested, measured, mapped or derived from such data; and any data relating to or affecting any of the foregoing (e.g. (Joint Professional Code of Ethics of the Hungarian Psychologists’ Interest Protection Association and the Hungarian Psychological Society 5.1.2.
consent: a voluntary and explicit expression of the data subject’s will, based on adequate information, to give his or her unambiguous consent to the processing of personal data concerning him or her, whether in full or in part;
– objection: a statement by the data subject objecting to the processing of his or her personal data and requesting the cessation of processing or the erasure of the data processed;
– controller: the
natural or legal person or unincorporated body which, alone or jointly with others, determines the purposes for which the data are processed, takes and implements decisions regarding the processing (including the means used) or has a processor on its behalf carry out the processing
– processing: Any operation or set of operations which is performed upon data, whatever the procedure used, such as in particular collection, recording, recording, organisation, storage, alteration, use, retrieval, disclosure, transmission, alignment or combination, blocking, erasure and destruction, as well as prevention of further use of data, taking of photographs, sound or image recordings and the recording of physical characteristics which permit identification of a person;
– transfer: making data available to a specified third party;
– disclosure: making data available to any person;
– erasure: rendering data unrecognisable in such a way that it is no longer possible to retrieve them;
– marking: the act of marking data with an identification mark to distinguish them;
– storage of data: the marking of
data with an identification mark in order to limit their further processing permanently or for a specified period;
– data destruction: the total physical destruction of a storage medium containing data;
– data processing: the performance of technical tasks related to data processing operations, irrespective of the method and means used to perform the operations and the place of application, provided that the technical task is performed on the data;
– data processor: a
natural or legal person or an unincorporated body which, under a contract with a controller, including a contract concluded pursuant to a legal provision, processes data;
– data controller: a body with a public task which has produced data of public interest which must be made public by electronic means or in the course of whose operations such data were generated;
– data communicator: a
body with a public task which, if the data controller does not publish the data itself, publishes on a website the data transmitted to it by the data controller;
– ‘data file’ means the set of data processed in a register;
– ‘third party’ means a natural or legal person or an unincorporated body other than the data subject, the controller or the processor;

9. Relevant legislation

Soulwell Psychology Ltd. undertakes to carry out its data management activities in accordance with the legislation in force. These are

– Act XLVII of 2008 – on the prohibition of unfair commercial practices against consumers;
– Act XLVIII of 2008 – on the basic conditions and certain restrictions of economic advertising activities
– Act XC of 2005 on the freedom of electronic information
– Act C of 2003 on electronic communications
Data protection requirements
We process your data in accordance with data protection laws.
Psychologists work in a confidential manner and inform clients of this, as well as of their right to access their medical records. The documentation is stored securely in the practice, away from unauthorised persons.